VRH – G4

VRH “ G“ – 12. 1. 2022
FENA – GOBBI
Hoppík Majorův hájEllen Majorův háj

Gobbi – 1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

5 týdnů

6 týdnů

7 týdnů

2,5 měsíce

3 měsíce