Kontakt

Gabriela Galvasová

Mladá Boleslav

tel. + 420 606 889 556

email – gibinka1@seznam.cz